Hongzhi Li
Mr. Hongzhi Li is the founder of the spiritual practice Falun Gong.