Shen Yun’s Profound Spiritual Message Touches Theatergoer