Senior Fellow Says Shen Yun Is ‘Phenomenal Artistically’

January 23, 2017