Twenty-Four Winners to Enter Global Chinese Vocal Competition Semi-Final

NTDTV 2nd Global Chinese Vocal Competition announced a list of 24 winners from outside of Taiwan to enter the semi-final.
Twenty-Four Winners to Enter Global Chinese Vocal Competition Semi-Final
The 2nd NTDTV Global Chinese Vocal Competition announced a list of winners outside of Taiwan to enter the semi-final. (Dai Bin / The Epoch Times)
8/9/2008
Updated:
10/1/2015

<a><img src="https://www.theepochtimes.com/assets/uploads/2015/09/808081743241718.jpg" alt="The 2nd NTDTV Global Chinese Vocal Competition announced a list of winners outside of Taiwan to enter the semi-final. (Dai Bin / The Epoch Times)" title="The 2nd NTDTV Global Chinese Vocal Competition announced a list of winners outside of Taiwan to enter the semi-final. (Dai Bin / The Epoch Times)" width="320" class="size-medium wp-image-1834451"/></a>
The 2nd NTDTV Global Chinese Vocal Competition announced a list of winners outside of Taiwan to enter the semi-final. (Dai Bin / The Epoch Times)
NEW YORK—At 4:45 p.m. (EST) on August 8, 2008, judges of the NTDTV 2nd Global Chinese Vocal Competition announced a list of 24 winners from outside of Taiwan to enter the semi-final.

They come from Canada, USA, Australia, England, and Singapore. Adding 16 candidates from the primary in Taiwan, there will be a total of 40 vocalists competing at Sunday’s semi-final.

The 24 winners from outside of Taiwan to enter the semi-final are:


Bel Canto (male):

Hong Ming, Wang Shaochun, Qian Long, Jason Fuh, Kidd Wang, Zhaxi Douji

Bel Canto (female):

Jing Xin, Li Yu, Chen Huiru, Wu Yingying, Zheng Ruifang, Lin Fangyu, Chen Jingyi

Classical Chinese Singing (male):

Ning Zheng, Liu Wei, Chen Mingdong, Gou Bei, Liu Guanghui, Tom Chu

Classical Chinese Singing (female):

Xu Fenglin, Han Mingxu, Zhang Xiuhua, Chen Ning, Zhang Lichen